3C消费电子行业

3C Consumer Electronics Industry
U-TOP CLAW焊锡机、激光焊接机

背光探测器、光泄漏检测仪

平整度检测机抛光机

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

超越传统的设计范围划分,提供全方位、多维度的前瞻性设计服务,为您带来更多价值。

以行业整合平台为服务目标,让客户的品牌特色与品质得到极致渲染。

我们相信成功一定源于紧密的交流与协作。


汽车行业自动化设计 + 3C消费电子行业自动化设计 + 其他行业自动化设计 + 技术咨询